دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پردیس دانشگاهی شهیدباهنرکرماندکتر محسن افشارمنش32811002-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده صنایع معدنیدکتر محمد رنجبر همقاوندی32133818-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایراندکتر محمدرضا سرفی33257260-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده ریاضی و رایانهدکتر محمدعلی یعقوبی31322440-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر مریم احتشام زاده31343003-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک دانشگاهدکتر ملیحه مغفوری--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیردکتر مهدی نقی زاده33526583-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر امور فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاهدکتر هادی ثمره صلواتی پور--
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر نظارت و ارزیابی دانشگاهدکتر همایون بابایی31323094-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر امور فناوری دانشگاهدکتر کامبیز افروز--
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰