دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده کشاورزیدکتر شهرام پورسیدی31322601-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده فیزیکدکتر عباس حسینی رنجبر31322195-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس مرکز پژوهشی ریاضی ماهاندکتر عباس سالمی--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده علومدکتر عباس مرادیان31322050-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون اداری،مالی و مدیریت منابعدکتر علیرضا شکیبایی31323003-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتر عنایت‌ا... شریف پور31322400-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهیدکتر قاسم محمدی نژاد--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده باغبانیدکتر قاسم محمدی نژاد33257510-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس گروه امور استعدادهای درخشان دانشگاهدکتر مجتبی برخورداری--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پردیس دانشگاهی شهیدباهنرکرماندکتر محسن افشارمنش32811002-
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۴۰۰