دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاهدکتر سیدمحمد ابراهیمی31323001-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده دامپزشکیدکتر حسین جنیدی31322900-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون دانشجوییدکتر اکبر نظری31322804-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون فرهنگی واجتماعیدکتر سیدمحمدرضا اسلامی31322786-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده مدیریت و اقتصاددکتر سیدعبدالمجید جلائی31322720-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده کشاورزیدکتر شهرام پورسیدی31322601-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده انرژی و محیط زیستدکتر امیر عبدالهی31322529-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده ریاضی و رایانهدکتر محمدعلی یعقوبی31322440-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتر عنایت‌ا... شریف پور31322400-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر خدمات آموزشی دانشگاهدکتر حمید ارجمند کرمانی31322300-
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰