دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایراندکتر محمدرضا سرفی33257260-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده صنایع معدنیدکتر محمد رنجبر همقاوندی32133818-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهردکتر سیدحسام الدین معین زاده--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده باغبانیدکتر قاسم محمدی نژاد33257510-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده انرژی و محیط زیستدکتر امیر عبدالهی31322529-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پردیس دانشگاهی شهیدباهنرکرماندکتر محسن افشارمنش32811002-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس مرکز پژوهشی ریاضی ماهاندکتر عباس سالمی--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیردکتر مهدی نقی زاده33526583-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس مجتمع آموزش عالی بافتدکتر داریوش مفلحی424295555-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس روابط عمومیشکوفه جوادی33257160-
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰