دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایراندکترمحمدصادق بصیری۳۱۳۲۲۲۰۲-۳۳۲۵۷۲۶۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده صنایع معدنیدکتر محمد رنجبر همقاوندی۳۲۱۳۳۸۱۸-۳۲۱۱۴۰۴۱-۵۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیرتحصیلات تکمیلیدکتر رضا نکویی۳۳۲۵۷۴۴۰-۳۱۳۲۳۰۹۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس مجتمع آموزش عالی بافتدکترداریوش مفلحی۴۲۴۲۹۵۵۵
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پردیس دانشگاهی شهیدباهنرکرماندکترمحمدحسین باقری۳۲۸۱۱۰۰۲
نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.