دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانسرپرست دانشگاهدکتر حسین اکبری‌فرد034-31323000-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده علومدکتر عباس مرادیان31322050-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده فیزیکدکتر عباس حسینی رنجبر31322195-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر خدمات آموزشی دانشگاهدکتر حمید ارجمند کرمانی31322300-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتر عنایت‌ا... شریف پور31322400-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده ریاضی و رایانهدکتر محمدعلی یعقوبی31322440-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده انرژی و محیط زیستدکتر امیر عبدالهی31322529-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده کشاورزیدکتر شهرام پورسیدی31322601-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده مدیریت و اقتصاددکتر سیدعبدالمجید جلائی31322720-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون فرهنگی واجتماعیدکتر سیدمحمدرضا اسلامی31322786-
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰