دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده هنر و معماری صبادکتر حسن سلاجقه31323200-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده کشاورزیدکتر شهرام پورسیدی31322601-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاهسودابه صافی زاده--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس روابط عمومیشکوفه جوادی33257160-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس مجتمع آموزش عالی بافتدکتر داریوش مفلحی424295555-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیردکتر مهدی نقی زاده33526583-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس مرکز پژوهشی ریاضی ماهاندکتر عباس سالمی--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پردیس دانشگاهی شهیدباهنرکرماندکتر محسن افشارمنش32811002-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده انرژی و محیط زیستدکتر امیر عبدالهی31322529-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده باغبانیدکتر قاسم محمدی نژاد33257510-
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰