دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترحسن حاجی امین شیرازی۳۲۱۴۰۵۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده کشاورزیدکترحسین معصومی۳۳۲۵۷۴۴۲-۳۱۳۲۲۶۰۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده مدیریت و اقتصاددکتر سیدعبدالمجید جلائی۳۱۳۲۲۷۲۰-۳۳۲۵۷۴۳۸
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده هنر و معماری صبادکتر محمد ایرانمنش۳۳۲۵۷۲۵۶-۳۱۳۲۳۲۰۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیدکترمنصور صاحب الزمانی۳۳۲۵۷۶۲۳-۳۱۳۲۳۱۷۷
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر روابط عمومیدکترمحمد ابراهیمی۳۳۲۵۷۱۶۰-۱-۳۱۳۲۳۰۰۰-۱
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دفترنمایندگی دانشگاه درتهرانمحمود وزیری۰۲۱-۶۶۴۹۱۵۳۵-۶۶۴۹۱۳۶۹
دانشگاه شهید باهنرکرمانسرپرست مرکزآموزش عالی کشاورزی بردسیردکترمهدی نقی زاده۳۳۵۲۶۵۸۳
دانشگاه شهید باهنرکرمانسرپرست پژوهشکده انرژی و محیط زیستدکترسعید اسماعیلی۳۱۳۲۲۵۲۹
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده باغبانیدکتر قاسم محمدی نژاد۳۳۲۵۷۵۱۰
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.