دانشگاه شهرکرد


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه شهرکردرئیس دانشگاهدکترسعید کریمی دهکردی۰۳۸-۳۲۳۲۴۴۱۰
دانشگاه شهرکردمعاون آموزشیدکتربهروز شیران۳۲۳۲۴۴۲۱
دانشگاه شهرکردسرپرست معاونت دانشجوییدکترپژمان طهماسبی۳۲۳۲۴۴۲۲
دانشگاه شهرکردسرپرست معاونت پژوهش و فناوریدکتررضا خوش سیر۳۲۳۲۴۴۳۵
دانشگاه شهرکردسرپرست حوزه معاونت اداری،مالی و مدیریت منابعدکترغلامرضا شمس۳۲۳۲۴۴۱۳
دانشگاه شهرکردسرپرست معاونت فرهنگی اجتماعیدکترکرامت اله سعیدی۳۲۳۲۰۳۳۶
دانشگاه شهرکردرئیس دانشکده دامپزشکیدکتر ناصر شمس اسفند آبادی۳۲۳۲۴۴۲۷
دانشگاه شهرکردرئیس دانشکده کشاورزیدکتر روح اله فتاحی۳۲۳۲۴۴۲۸
دانشگاه شهرکردرئیس دانشکده علوم پایهدکترمجتبی عمادی۳۲۳۲۴۴۱۹
دانشگاه شهرکردرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترمجید ابن علی۳۲۳۲۴۴۳۸