• ENGLISH
  • سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
  • آ + آ -

دانشگاه شهرکرد

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه شهرکردرئیس دانشگاهدکترشایان شامحمدی۰۳۸-۳۲۳۲۴۴۱۰
دانشگاه شهرکردمعاون آموزشیدکتربهروز شیران۳۲۳۲۴۴۲۱
دانشگاه شهرکردمعاون دانشجوییدکترعطااله ابراهیمی۳۲۳۲۴۴۲۲
دانشگاه شهرکردسرپرست معاونت پژوهش و فناوریدکتررضا خوش سیر۳۲۳۲۴۴۳۵
دانشگاه شهرکردمعاون اداری و مالیدکترشجاع قربانی۳۲۳۲۴۴۱۳
دانشگاه شهرکردمعاون فرهنگی اجتماعیدکترسعید کریمی۳۲۳۲۰۳۳۶
دانشگاه شهرکردرئیس دانشکده دامپزشکیدکتر ناصر شمس اسفند آبادی۳۲۳۲۴۴۲۷
دانشگاه شهرکردرئیس دانشکده کشاورزیدکتر روح اله فتاحی۳۲۳۲۴۴۲۸
دانشگاه شهرکردرئیس دانشکده علوم پایهدکترمجتبی عمادی۳۲۳۲۴۴۱۹
دانشگاه شهرکردرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترمجید ابن علی۳۲۳۲۴۴۳۸