دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی


نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادیسرپرست دانشگاهدکترحمید گودرزی افشار081-33117802 داخلی 102
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترسیداحمدرضا موسوی زارع33117804-5 داخلی 105
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادیمعاون اداری ومالیدکترجعفر امیری پریان33117802 داخلی 102
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادیرئیس دفترریاست وسرپرست روابط عمومیمهندس هادی عبدکوند33117802 داخلی 101