دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادیسرپرست دانشگاهدکتر حسین مرادی مخلص081-33117802 داخلی 102
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترسیداحمدرضا موسوی زارع33117804-5 داخلی 105
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادیمعاون اداری ومالیدکترجعفر امیری پریان33117802 داخلی 102
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادیرئیس دفترریاست وسرپرست روابط عمومیمهندس هادی عبدکوند33117802 داخلی 101
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.