دانشگاه سلمان فارسی کازرون


نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه سلمان فارسی کازرونرئیس دانشگاهدکترانوشیروان غفاری پور071-42223444
دانشگاه سلمان فارسی کازرونسرپرست معاون دانشجوییسیدهاشم خاتمی42212304 داخلی 150
دانشگاه سلمان فارسی کازرونمعاون آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلیدکترابوذر خسروی42212305
دانشگاه سلمان فارسی کازرونمعاون اداری ومالیدکتریحیی گردانی42229565
دانشگاه سلمان فارسی کازرونمعاون فرهنگی واجتماعیدکترمهدی رضایی42223104
دانشگاه سلمان فارسی کازرونمدیرروابط عمومی واموربین المللاحمدرضا صنعتی42223136