دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه سلمان فارسی کازرونرئیس دانشگاهدکترغریب فاضل نیا071-42223444
دانشگاه سلمان فارسی کازرونسرپرست معاون دانشجوییسیدهاشم خاتمی42212304 داخلی 150
دانشگاه سلمان فارسی کازرونمعاون آموزشی و پژوهشیدکتربهروز خسروپور42212305
دانشگاه سلمان فارسی کازرونمعاون اداری ومالیدکتریحیی گردانی42229565
دانشگاه سلمان فارسی کازرونمعاون فرهنگی واجتماعیدکترمهدی رضایی42223104
دانشگاه سلمان فارسی کازرونمدیرروابط عمومی واموربین المللمحسن عباسپور42229565
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.