دانشگاه زنجان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه زنجانرئیس دانشگاهدکترسیدمحسن نجفیان۰۲۴-۳۳۰۵۲۳۳۱
دانشگاه زنجانمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکتر حبیب اله زلفخانی۰۲۴-۳۲۸۳۲۳۲
دانشگاه زنجانمعاون دانشجوییدکترمحسن نجفیان۰۲۴-۳۳۰۵۲۴۳۱
دانشگاه زنجانمعاون فرهنگی واجتماعیحجت الاسلام دکتربهرام بهرامی۰۲۴-۳۳۰۵۲۴۱۲
دانشگاه زنجانمعاون پژوهشی وفناوریدکترابوالفضل جلیلوند۳۲۲۸۳۱۱۰
دانشگاه زنجانمعاون اداری ومالیدکتربهرام ملکی رنجانی۳۳۰۵۲۳۳۲
دانشگاه زنجانرئیس دانشکده کشاورزیدکترمحمدحسین شهیر۳۳۰۵۲۳۴۸
دانشگاه زنجانرئیس دانشکده علومدکترفرض اله میرزاپور۳۳۰۵۲۳۵۵
دانشگاه زنجانرئیس دانشکده مهندسیدکترحبیب اله زلفخانی۳۳۰۵۲۴۱۳
دانشگاه زنجانرئیس دانشکده علوم انسانیدکترمحسن احدنژاد۳۳۰۵۲۲۹۹
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.