دانشگاه زابل

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلنقش سازمانی
دانشگاه زابلرئیس دانشکده آب وخاکدکترغریب فاضل نیا۳۱۲۳۲۱۷۵
دانشگاه زابلرئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانیدکترحمیدرضا میرلطفی۳۲۲۳۵۴۷۸
دانشگاه زابلرئیس دانشکده دامپزشکیدکترمحمد رهنما۳۱۲۳۲۲۵۰
دانشگاه زابلرئیس دانشکده علومدکترمنصور غفاری مقدم۳۱۲۳۲۱۸۰
دانشگاه زابلرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترنبی جهانتیغ۳۱۲۳۲۰۲۰
دانشگاه زابلرئیس دانشکده منابع طبیعیدکتراحمد پهلوان روی۳۲۲۳۲۶۰۰
دانشگاه زابلرئیس دانشکده هنرومعماریدکترحسینعلی کاوش۳۱۲۳۲۰۱۰
دانشگاه زابلرئیس دانشکده کشاورزیدکتراحسان رخشانی۳۱۲۳۲۱۰۰
دانشگاه زابلرئیس پژوهشگاهدکترمحمود سلوکی۳۱۲۳۲۰۸۸
دانشگاه زابلسرپرست دانشگاهدکترموسی بهلولی۰۵۴-۳۲۲۳۲۹۶۱رییس سازمان