دانشگاه زابل

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلنقش سازمانی
دانشگاه زابلسرپرست دانشگاهدکترموسی بهلولی۰۵۴-۳۲۲۳۲۹۶۱-۲-۳۲۲۴۰۸۵۴رییس سازمان
دانشگاه زابلمعاون دانشجوییدکتربابک نصرتی۳۱۲۳۲۳۰۰
دانشگاه زابلمعاون اداری، مالی وپشتیبانیدکترمصطفی خواجه۳۱۲۳۲۰۵۵
دانشگاه زابلمعاون پژوهشی وفناوریدکترمحمد اله بخش۳۱۲۳۲۰۴۵
دانشگاه زابلمعاون فرهنگی واجتماعیدکترحیدرعلی دهمرده۳۱۲۳۲۰۵۰
دانشگاه زابلسرپرست حوزه معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترمجید علیپور اسکندانی۳۱۲۳۲۰۳۰
دانشگاه زابلرئیس دانشکده علومدکترشهلا نجفی۳۱۲۳۲۱۸۰
دانشگاه زابلرئیس دانشکده کشاورزیدکترپیمان افراسیاب۳۱۲۳۲۱۰۰
دانشگاه زابلرئیس دانشکده آب وخاکدکترفرزاد حسن پور۳۱۲۳۲۱۷۵
دانشگاه زابلرئیس دانشکده دامپزشکیدکترمحمد رهنما۳۱۲۳۲۲۵۰