دانشگاه زابل

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلنقش سازمانی
دانشگاه زابلسرپرست دانشگاهدکترموسی بهلولی۰۵۴-۳۲۲۳۲۹۶۱رییس سازمان
دانشگاه زابلمعاون دانشجوییدکتربابک نصرتی۳۱۲۳۲۳۰۰
دانشگاه زابلمعاون اداری، مالی وپشتیبانیدکترمصطفی خواجه32226761
دانشگاه زابلمعاون پژوهشی وفناوریدکترمحمد اله بخش۳۱۲۳۲۰۴۵
دانشگاه زابلمعاون فرهنگی واجتماعیدکترحیدرعلی دهمرده۳۱۲۳۲۰۵۰
دانشگاه زابلمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترمجید علیپور اسکندانی۳۱۲۳۲۰۳۰
دانشگاه زابلرئیس دانشکده علومدکترمنصور غفاری مقدم۳۱۲۳۲۱۸۰
دانشگاه زابلرئیس دانشکده کشاورزیدکتراحسان رخشانی۳۱۲۳۲۱۰۰
دانشگاه زابلرئیس دانشکده آب وخاکدکترغریب فاضل نیا۳۱۲۳۲۱۷۵
دانشگاه زابلرئیس دانشکده دامپزشکیدکترمحمد رهنما۳۱۲۳۲۲۵۰