دانشگاه رازی

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه رازیرئیس دانشگاهدکترمحمدابراهیم اعلمی آل آقا۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۰۱-۲
دانشگاه رازیمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترعلی سلیمی34274511-13
دانشگاه رازیمعاون دانشجوییدکترقاسم عازمی۳۴۲۷۴۵۱۹
دانشگاه رازیمعاون فرهنگی واجتماعیدکترعلی اکبر محسنی۳۴۲۷۴۵۷۸
دانشگاه رازیمعاون پژوهش وفناوریدکترسیدمحمدباقر نجفی۳۴۲۷۴۵۱۵
دانشگاه رازیمعاون اداری و مالیدکترجمال فتح الهی۳۴۲۷۷۶۰۱-۲
دانشگاه رازیرئیس دانشکده علوم پایهدکترکیوان امینی34274555-34279298
دانشگاه رازیرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترمحسن حیاتی۳۴۲۷۴۵۳۰
دانشگاه رازیرئیس دانشکده علوم ورزشیدکتربهرام یوسفی۳۴۲۸۳۲۷۲-۳۴۲۷۷۶۰۹
دانشگاه رازیرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترمجتبی بیگلری۳۴۲۶۵۰۲۷
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.