دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهاررئیس دانشگاهدکتر منصور کیانی مقدم054-35321021-2-
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترمهدی رضاپور35320025-
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمعاون پژوهشی و فناوریدکتررسول دامنی35323577-
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمعاون دانشجوییدکترمرتضی ضیاء الدینی35321790-
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترمرتضی ضیاء الدینی35321373-
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمعاون اداری و مالیدکترجعفر سیاره35321886-
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهاررئیس دانشکده مهندسی دریادکترسیامک میرمعصومی31272133-
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهاررئیس دانشکده مدیریت و علوم انسانیدکترمحمدحسین یاراحمد زهی31272220-
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهاررئیس دانشکده علوم دریاییدکترسراج بیتا31272095-
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهاررئیس اداره روابط عمومیمهندس سعید جهانتیغ35321023-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.