دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهاررئیس دانشگاهدکتر محمود نصیری۰۵۴-۳۵۳۲۱۰۲۱-۲۲
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترسیدجعفر سجادی پارسا۳۵۳۲۰۰۲۵
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمعاون پژوهشی و فناوریدکتررسول دامنی۳۵۳۲۳۵۷۷
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارسرپرست حوزه معاونت دانشجوییدکتریوسف بخشی زاده۳۵۳۲۳۱۷۹
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمعاون فرهنگی و اجتماعیدکتریوسف بخشی زاده۳۵۳۲۱۳۷۳
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمعاون اداری و مالیدکترحسین جعفری۳۵۳۲۱۸۸۶
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهاررئیس دانشکده مهندسی دریادکترمحمد احمدزاده۳۱۲۷۲۱۲۳
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهاررئیس دانشکده مدیریت و علوم انسانیدکترعبدالعزیز آبتین۳۱۲۷۲۲۲۰
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهاررئیس دانشکده علوم دریاییدکترسراج بیتا۳۱۲۷۲۰۹۵
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمدیر روابط عمومیمهندس سعید جهانتیغ۳۵۳۲۱۰۲۳