دانشگاه دامغان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده زیست شناسیدکترتقی لشکر بلوکی۳۵۲۲۰۲۳۷
دانشگاه دامغانمدیرگروه عمومی ومعارف اسلامیدکترسیدمحمدرضا میرسید۳۵۲۲۰۲۴۷
دانشگاه دامغانمدیر روابط عمومیعلیرضا نیک فر۳۵۲۲۰۲۴۹
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترنیما قلعه۳۵۲۲۰۴۱۴
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده هنردکترمحمد مومنی۳۵۲۲۰۴۱۵
نمایش ۱۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۵