دانشگاه دامغان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده ریاضیدکترغلامرضا عباسپور۳۵۲۲۰۰۹۲
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده زیست شناسیدکترتقی لشکر بلوکی۳۵۲۲۰۲۳۷
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده شیمیدکترسیدابوالقاسم آقاپور حصیری۳۵۲۲۰۰۹۵
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده علوم زمیندکترسیدمحمود حسینی نژاد۳۵۲۲۰۰۹۱
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترنیما قلعه۳۵۲۲۰۴۱۴
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده فیزیکدکترحسین چراغچی۳۵۲۲۰۰۹۰
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده هنردکترمحمد مومنی۳۵۲۲۰۴۱۵
دانشگاه دامغانسرپرست دانشگاهدکتر سید سعیدالرضا اسلامی۰۲۳-۳۵۲۲۰۲۲۰-
دانشگاه دامغانمدیر روابط عمومیعلیرضا نیک فر۳۵۲۲۰۲۴۹
دانشگاه دامغانمدیرگروه عمومی ومعارف اسلامیدکترسیدمحمدرضا میرسید۳۵۲۲۰۲۴۷
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۴۰۰