دانشگاه دامغان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده هنردکترمحمد مومنی۳۵۲۲۰۴۱۵
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترنیما قلعه۳۵۲۲۰۴۱۴
دانشگاه دامغانمدیر روابط عمومیعلیرضا نیک فر۳۵۲۲۰۲۴۹
دانشگاه دامغانمدیرگروه عمومی ومعارف اسلامیدکترسیدمحمدرضا میرسید۳۵۲۲۰۲۴۷
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده زیست شناسیدکترتقی لشکر بلوکی۳۵۲۲۰۲۳۷
دانشگاه دامغانمعاون فرهنگیدکترمسیب احمدی۳۵۲۲۰۲۲۸
دانشگاه دامغانمعاون دانشجوییدکتر اکبر هاشمی برزآبادی۳۵۲۲۰۲۲۱
دانشگاه دامغانمعاون پژوهشی و فناوریدکتر محمدتقی قربانیان۳۵۲۲۰۱۱۲
دانشگاه دامغانمعاون اداری و مالیدکتررشید ولی۳۵۲۲۰۰۹۶
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده شیمیدکترسیدابوالقاسم آقاپور حصیری۳۵۲۲۰۰۹۵
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۵