دانشگاه دامغان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده زیست شناسیدکترتقی لشکر بلوکی۳۵۲۲۰۲۳۷
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترنیما قلعه۳۵۲۲۰۴۱۴
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده هنردکترمحمد مومنی۳۵۲۲۰۴۱۵
دانشگاه دامغانمدیر روابط عمومیعلیرضا نیک فر۳۵۲۲۰۲۴۹
دانشگاه دامغانمدیرگروه عمومی ومعارف اسلامیدکترسیدمحمدرضا میرسید۳۵۲۲۰۲۴۷
نمایش ۱۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.