دانشگاه خوارزمی

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه خوارزمیرئیس دانشگاهدکترعزیزاله حبیبی021-88825010-86072705
دانشگاه خوارزمیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمحمدحسین عبداللهی021-8607092
دانشگاه خوارزمیمعاون دانشجوییدکتراحمد زنگانه021-88830893
دانشگاه خوارزمیمعاون پژوهش و فناوریدکترجمشید شنبه زاده021-86070779
دانشگاه خوارزمیمعاون اداری ومالی وتوسعه منابعدکترمحمدحسین مجلس آرا021-88830890
دانشگاه خوارزمیمعاون فرهنگی واجتماعیدکترمرتضی تهامی021-88830893
دانشگاه خوارزمیرئیس دانشکده شیمیدکترعلیرضا حریفی026-34551023
دانشگاه خوارزمیرئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیدکترعزیزالله تاجیک اسمعیلی026-34551024
دانشگاه خوارزمیرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتررسول رسولی پور026-34511002
دانشگاه خوارزمیسرپرست دانشکده فیزیکدکترمحمدعی گنجعلی026-34550482
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶ مورد.