دانشگاه خوارزمی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه خوارزمیرئیس دانشگاهدکترعزیزاله حبیبی021-88825010-86072705
دانشگاه خوارزمیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمحمدحسین عبداللهی021-8607092
دانشگاه خوارزمیمعاون دانشجوییدکتراحمد زنگانه021-88830893
دانشگاه خوارزمیمعاون پژوهش و فناوریدکترجعفر جهان پناه021-86070779
دانشگاه خوارزمیمعاون اداری ومالی وتوسعه منابعدکترمحمدحسین مجلس آرا021-86072776
دانشگاه خوارزمیمعاون فرهنگی واجتماعیدکترمرتضی تهامی021-88830893
دانشگاه خوارزمیرئیس دانشکده شیمیدکترعلیرضا حریفی026-34551023
دانشگاه خوارزمیرئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیدکترعزیزالله تاجیک اسمعیلی026-34551024
دانشگاه خوارزمیرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتررسول رسولی پور026-34511002
دانشگاه خوارزمیرئیس دانشکده فیزیکدکترمحمدحسین مجلس آرا026-34550482