دانشگاه خلیج فارس

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه خلیج فارسرئیس دانشگاهدکترعبدالمجید مصلح۰۷۷-۳۱۲۲۲۰۱۰-۳۳۴۴۵۱۸۷
دانشگاه خلیج فارسمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترپرویز حاجیانی۳۱۲۲۲۰۶۰
دانشگاه خلیج فارسمعاون دانشجوییدکتراحمد شیرزادی۳۱۲۲۲۵۱۱
دانشگاه خلیج فارسمعاون پژوهش و فناوریدکترشهریار عصفوری۳۱۲۲۲۰۷۸
دانشگاه خلیج فارسمعاون اداری و مالیدکترابراهیم حیدری۳۱۲۲۲۰۳۰
دانشگاه خلیج فارسمعاون فرهنگی واجتماعیدکترحسین اسکندری۳۱۲۲۲۱۹۸
دانشگاه خلیج فارسرئیس دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعیدکترمحمد مدرسی۳۴۲۲۱۴۲۵
دانشگاه خلیج فارسرئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانیدکترپرویز حاجیانی۳۱۲۲۲۱۰۰
دانشگاه خلیج فارسرئیس دانشکده مهندسیدکترمحمدرضا گلبهار حقیقی۳۱۲۲۲۱۵۰
دانشگاه خلیج فارسرئیس دانشکده علوم پایهدکترحسین اسلامی۳۱۲۲۲۲۰۰