دانشگاه خلیج فارس


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه خلیج فارسرئیس دانشگاهدکترعبدالمجید مصلح۰۷۷-۳۱۲۲۲۰۱۰-۳۳۴۴۵۱۸۷
دانشگاه خلیج فارسمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترپرویز حاجیانی31222710
دانشگاه خلیج فارسمعاون دانشجویی و فرهنگیدکترسیدموسی گلستانه۳۱۲۲۲۵۱۱
دانشگاه خلیج فارسمعاون پژوهش و فناوریدکتراحمد شیرزادی۳۱۲۲۲۰۷۸
دانشگاه خلیج فارسمعاون اداری و مالیدکترطاهر یزدان پناه۳۱۲۲۲۰۳۰
دانشگاه خلیج فارسمعاون فرهنگی واجتماعیدکترحسین اسکندری۳۱۲۲۲۱۹۸
دانشگاه خلیج فارسرئیس دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی برازجاندکترمحمدامین کهن مو۳۴۲۲۱۴۲۵
دانشگاه خلیج فارسرئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانیدکترحجت پارسا۳۱۲۲۲۱۰۰
دانشگاه خلیج فارسرئیس دانشکده مهندسیدکترمحمدرضا گلبهار حقیقی۳۱۲۲۲۱۵۰
دانشگاه خلیج فارسرئیس دانشکده علوم پایهدکترصدیقه هاشم نیا۳۱۲۲۲۲۰۰