دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه حکیم سبزواریرئیس دانشگاهدکترعلی اصغر مولوی051-44012601-2
دانشگاه حکیم سبزواریمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمحمدرضا معین فرد44012610-1
دانشگاه حکیم سبزواریمعاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجوییدکترفاطمه صادقی فر44012580-44012527
دانشگاه حکیم سبزواریمعاون پژوهش وفناوری اطلاعاتدکتراحمد فرزانه کرد44012520-1
دانشگاه حکیم سبزواریمعاون اداری و مالیدکتربهرام سیاوش پور44012550-1
دانشگاه حکیم سبزواریمدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانیدکتراحسان امیری راد44012530
دانشگاه حکیم سبزواریرئیس دانشکده معماری و شهرسازیدکترحسن استاجی44013176
دانشگاه حکیم سبزواریرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترحسن باقری نیا44013117
دانشگاه حکیم سبزواریرئیس دانشکده علوم پایهدکترحامد اکبرزاده44013170
دانشگاه حکیم سبزواریرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکتررضا سهیلی فرد44012770-1
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.