دانشگاه حکیم سبزواری

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه حکیم سبزواریرئیس دانشگاهدکترعلی اصغر مولوی۰۵۱-۴۴۰۱۲۶۰۱-۲
دانشگاه حکیم سبزواریمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمحمدرضا معین فرد۴۴۰۱۲۶۱۰-۱
دانشگاه حکیم سبزواریمعاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجوییدکترحسن صیانتی44012580-44012527
دانشگاه حکیم سبزواریسرپرست معاونت پژوهش وفناوری اطلاعاتدکتراحمد فرزانه کرد۴۴۰۱۲۵۲۰-۱
دانشگاه حکیم سبزواریمعاون اداری و مالیدکتربهرام سیاوش پور۴۴۰۱۲۵۵۰-۱
دانشگاه حکیم سبزواریمدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانیدکتراحسان امیری راد۴۴۰۱۲۵۳۰
دانشگاه حکیم سبزواریرئیس دانشکده معماری و شهرسازیدکترحسن استاجی۴۴۰۱۳۱۷۶
دانشگاه حکیم سبزواریرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترحسن باقری نیا۴۴۰۱۳۱۱۷
دانشگاه حکیم سبزواریرئیس دانشکده علوم پایهدکترعلی اصغر علوی۴۴۰۱۳۱۷۰
دانشگاه حکیم سبزواریرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکتررضا سهیلی فرد۴۴۰۱۲۷۷۰-۱