دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س)

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س)سرپرست دانشکدهدکترمحمد اناری عباسی نژاد۰۳۴-۳۴۳۲۲۹۶۲
دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س)مسئول کل معاونت هافاطمه محمدی۳۴۳۲۲۹۶۲
دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س)مسئول روابط عمومیفاطمه چاهخوئی رضایی۳۴۳۲۲۹۶۲
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.