دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)سرپرست دانشگاهدکترنسرین صادق زاده نخود بریز025-32012113-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)رئیس دفترریاست، روابط عمومی و امور بین المللمحمدجواد رضایی32012112-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)رئیس اداره حراستمحمدرضا براتی32012130-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)رئیس گروه طرح و برنامهمحمد طالاری32012150-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)معاون اداری و مالیدکترنسرین صادق زاده32012200-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیراموراداریزهرا محمدی32012201-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیرامورمالیمحمدمهدی بختیاری32012221-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیرامور آموزشیدکترمحمدحسین وکیلی مقدم32012400-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)مسئول دفتر کارآفرینی ارتباط با صنعتربابه تقی زاده32012411-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)معاون آموزشی و پژوهشدکترعلی صفری32012500-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.