دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)سرپرست دانشگاهدکترنسرین صادق زاده نخود بریز025-32012113-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)معاون اداری و مالیدکترنسرین صادق زاده32012200-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)معاون دانشجویی و فرهنگیدکترحسین معینی32012700-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)معاون آموزشی و پژوهشدکترعلی صفری32012500-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیراموراداریزهرا محمدی32012201-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیرامورفرهنگی و اجتماعیسیده فاطمه حسینی32012631-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیراموردانشجوییدکترابوالفضل حاتمی32012702-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیرامورپژوهشی و فناوریدکترروح الله عباسی شورشجانی32012506-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیرامور آموزشیدکترمحمدحسین وکیلی مقدم32012400-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیرامورمالیمحمدمهدی بختیاری32012221-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.