دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)رئیس دانشکدهدکترابراهیم عبدی پور فرد025-32012113-
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)معاون اداری و مالیدکترنسرین صادق زاده32012200-
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)معاون دانشجویی و فرهنگیدکترحسین معینی32012700-
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)معاون آموزشی و پژوهشدکترعلی صفری32012500-
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیراموراداریزهرا محمدی32012201-
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیرامورفرهنگی و اجتماعیسیده فاطمه حسینی32012631-
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیراموردانشجوییدکترابوالفضل حاتمی32012702-
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیرامورپژوهشی و فناوریدکترروح الله عباسی شورشجانی32012506-
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیرامور آموزشیدکترمحمدحسین وکیلی مقدم32012400-
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیرامورمالیمحمدمهدی بختیاری32012221-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.