دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)رئیس دانشگاهدکترحسن مروتی۰۶۶-۴۲۴۶۸۲۲۱
دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)معاون دانشجویی وفرهنگیدکترمحمدشریف زارعی۴۲۴۶۸۲۲۶
دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)معاون آموزش وپژوهشدکترپرویز گودرزی۴۲۴۶۸۲۲۵
دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)معاون اداری ومالیدکترمهدی کماسی۴۲۴۶۸۲۲۴
دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)رئیس دانشکده علوم انسانیدکترمیثم خزایی42468320 داخلی 305
دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)رئیس دانشکده علوم پایهدکترموسی گابله42468320 داخلی 340
دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)رئیس دانشکده فنی مهندسیدکترمحمد عابدینی42468320 داخلی 307
دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)رئیس دفترریاست ورئیس روابط عمومی وروابط بین المللدکتربهزاد اتونی42468220
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.