دانشگاه جیرفت


نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه جیرفترئیس دانشگاهدکترشاپور کوهستانی۰۳۴-۴۳۳۴۷۰۷۰
دانشگاه جیرفتمعاون پشتیبانی وتوسعه منابعدکتراحمد سلیمانی۴۳۳۴۷۰۶۹
دانشگاه جیرفتمعاون آموزشی وپژوهشیدکترحمیدرضا علیزاده۴۳۳۴۷۰۶۶
دانشگاه جیرفتمعاون دانشجوییدکترامیدعلی اسماعیلی۴۳۳۴۷۰۶۸
دانشگاه جیرفتروابط عمومیمصیبب سالاری43347068-43437070