دانشگاه جیرفت

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه جیرفترئیس دانشگاهدکترمرتضی مختاری034-43347070-
دانشگاه جیرفتمعاون پشتیبانی وتوسعه منابعدکترامان الله سلیمانی43347069-
دانشگاه جیرفتمعاون آموزشی وپژوهشیدکترحسین شکفته43347066-
دانشگاه جیرفتمعاون دانشجوییدکترامیدعلی اسماعیلی43347068-
دانشگاه جیرفترئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و اموربین المللدکترسیدحسین نژاد سجادی43347070-
دانشگاه جیرفتمدیراموراداری و پشتیبانیمحمد رفیعی43347061-
دانشگاه جیرفتمدیربودجه و تشکیلات و تحول اداریحسین مشایخی43347061-
دانشگاه جیرفتمدیرامورآموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترامیررضا امیرمیجانی43347063-
دانشگاه جیرفتمدیرامورپژوهشی و فناوریدکترمحمدرضا مددی43347061-
دانشگاه جیرفتمدیرامورفرهنگی و اجتماعیدکترمسلم بسیح43347061-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.