دانشگاه جهرم

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه جهرممسئول روابط عمومیحامد صحرائیان54372252
دانشگاه جهرمرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترحامد دهدشتی54372252
دانشگاه جهرممعاونت دانشجویی و فرهنگیدکترسیدعلی اکبر باقریان54372252
دانشگاه جهرممدیرامورفرهنگیدکترسیدعلی اکبر باقریان54372252
دانشگاه جهرممدیریت امورآموزشیدکترعبدالله همتیان54372252
دانشگاه جهرمرئیس دانشکده کشاورزیدکترعسکر غنی54372252
دانشگاه جهرمسرپرست معاونت توسعه و پشتیبانیدکترعظیم جباره54372252
دانشگاه جهرممدیریت بودجه وتشکیلاتدکترمحمد شهروزی54372252
دانشگاه جهرمسرپرست حوزه معاون آموزشی و پژوهشیدکترمحمدابراهیم سمیع54372252
دانشگاه جهرمرئیس دانشکده علوم پایهدکترمحمدمهدی صادقی54372252