دانشگاه جهرم

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه جهرمرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترمحمود مبارکی54372252
دانشگاه جهرمرئیس دانشکده علوم پایهدکترمحمدمهدی صادقی54372252
دانشگاه جهرمرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترحامد دهدشتی54372252
دانشگاه جهرمرئیس دانشکده کشاورزیدکترعسکر غنی54372252
دانشگاه جهرمرئیس گروه امورفرهنگی و اجتماعیمژده شادمند54372252
دانشگاه جهرمسرپرست حوزه معاون آموزشی و پژوهشیدکترمحمدابراهیم سمیع54372252
دانشگاه جهرمسرپرست دانشگاهدکترکامبیز مینایی071-54372252
دانشگاه جهرمسرپرست معاونت توسعه و پشتیبانیدکترعظیم جباره54372252
دانشگاه جهرممدیراموردانشجوییعلی رحمانیان54372252
دانشگاه جهرممدیرامورفرهنگیدکترسیدعلی اکبر باقریان54372252