دانشگاه جهرم

نمایش ۱۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه جهرممدیریت بودجه وتشکیلاتدکترمحمد شهروزی54372252
دانشگاه جهرممسئول روابط عمومیحامد صحرائیان54372252
دانشگاه جهرمرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترحامد دهدشتی54372252
دانشگاه جهرمرئیس دانشکده کشاورزیدکترعسکر غنی54372252
دانشگاه جهرمرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترمحمود مبارکی54372252
دانشگاه جهرمرئیس دانشکده علوم پایهدکترمحمدمهدی صادقی54372252
دانشگاه جهرمرئیس گروه امورفرهنگی و اجتماعیمژده شادمند54372252