دانشگاه جهرم


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه جهرمرئیس دانشگاهدکترکامبیز مینایی071-54372252
دانشگاه جهرمسرپرست حوزه معاون آموزشی و پژوهشیدکترمحمدابراهیم سمیع54372252
دانشگاه جهرممعاونت دانشجویی و فرهنگیدکترسیدعلی اکبر باقریان54372252
دانشگاه جهرمسرپرست معاونت توسعه و پشتیبانیدکترعظیم جباره54372252
دانشگاه جهرممدیراموردانشجوییعلی رحمانیان54372252
دانشگاه جهرممدیرطرحهای عمرانیمهندس عبدالحسین قاسمیان نژاد54372252
دانشگاه جهرممدیرامورفرهنگیدکترسیدعلی اکبر باقریان54372252
دانشگاه جهرممدیریت امورآموزشیدکترعبدالله همتیان54372252
دانشگاه جهرممدیریت امورمالیروح الله تقوایی نژاد54372252
دانشگاه جهرممدیریت اموراداریعلیرضا قناعت پیشه54372252