• ENGLISH
  • دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
  • آ + آ -

دانشگاه جهرم

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه جهرمسرپرست دانشگاهدکترکامبیز مینایی071-54372252
دانشگاه جهرمسرپرست حوزه معاون آموزشی و پژوهشیدکترمحمدابراهیم سمیع54372252
دانشگاه جهرمسرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگیدکترسیدعلی اکبر باقریان54372252
دانشگاه جهرمسرپرست معاونت توسعه و پشتیبانیدکترعظیم جباره54372252
دانشگاه جهرممدیراموردانشجوییعلی رحمانیان54372252
دانشگاه جهرممدیرطرحهای عمرانیمهندس عبدالحسین قاسمیان نژاد54372252
دانشگاه جهرممدیرامورفرهنگیدکترسیدعلی اکبر باقریان54372252
دانشگاه جهرممدیریت امورآموزشیدکترعبدالله همتیان54372252
دانشگاه جهرممدیریت امورمالیروح الله تقوایی نژاد54372252
دانشگاه جهرممدیریت اموراداریمحمدجواد بهمن زادگان54372252