دانشگاه جهرم

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه جهرمرئیس دانشگاهدکترکامبیز مینایی071-54372252
دانشگاه جهرمسرپرست حوزه معاون آموزشی و پژوهشیدکترمحمدابراهیم سمیع54372252
دانشگاه جهرممعاونت دانشجویی و فرهنگیدکترسیدعلی اکبر باقریان54372252
دانشگاه جهرمسرپرست معاونت توسعه و پشتیبانیدکترعظیم جباره54372252
دانشگاه جهرممدیراموردانشجوییعلی رحمانیان54372252
دانشگاه جهرممدیرطرحهای عمرانیمهندس عبدالحسین قاسمیان نژاد54372252
دانشگاه جهرممدیرامورفرهنگیدکترسیدعلی اکبر باقریان54372252
دانشگاه جهرممدیریت امورآموزشیدکترعبدالله همتیان54372252
دانشگاه جهرممدیریت امورمالیروح الله تقوایی نژاد54372252
دانشگاه جهرممدیریت اموراداریعلیرضا قناعت پیشه54372252
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.