دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردیرئیس دانشگاهدکترمحمدحسین امید۸۸۸۴۹۲۷۸-۹
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردیمعاون آموزشیدکترمحمدعلی اخوان بهابادی۸۸۸۰۴۱۰۵-۸۸۸۰۴۱۰۸
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردیسرپرست معاونت پژوهش وفناوریدکترپیمان دانشکار آراسته88804104-
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردیمعاون فر هنگی ودانشجوییدکترسلیمان عباسی88800360-
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردیسرپرست معاونت نظارت و سنجشدکترجواد حاتمی88942080
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردیمعاون اداری،مالی ومدیریت منابعدکترسیدعلی بدری88800914-88804624
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردیمشاوررئیس و سرپرست اداره کل حوزه ریاست روابط عمومی و پاسخگویی به شکایاتدکتراحمدرضا پیش بین82777704
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.