دانشگاه تفرش

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه تفرشرئیس دانشگاهدکترحمیدرضا صبا0863-36227385
دانشگاه تفرشمدیربودجه،تشکیلات و تحول اداریپرویز صابری3624119
دانشگاه تفرشمسئول نهادنمایندگی مقام معظم رهبریحجت الاسلام دکترسیدمهدی قاضی زاده36227239
دانشگاه تفرشمدیرامورمالیمرتضی قربانی36241218
دانشگاه تفرشرئیس گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداریدکترمرضیه جعفری36241259
دانشگاه تفرشرئیس گروه مهندسی مکانیکدکترحسین حیدری کلهرودی36241263
دانشگاه تفرشرئیس گروه مهندسی فیزیکدکترسهیل واشقانی فراهانی36241292
دانشگاه تفرشمدیراموراداریمحمدصادق کریمی36241310
دانشگاه تفرشرئیس اداره روابط عمومیسمیه هدایتی36241333
دانشگاه تقرشمدیر حراستجعفر جاجیلوئی36241333