دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسمعاون دانشجوییدکترمحمدرضا اصلاحچی82884712
دانشگاه تربیت مدرسرییس دانشکده علوم ریاضیدکترسیدمسعود امینی82884716-3493
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی مکانیکدکترکیومرث مظاهری بادی82884909
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی عمران و محیط زیستدکترحمزه شکیب82884914
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزفرهنگ و اندیشه دینیدکترعلی حاجی خانی88011001
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزتحقیقات چابهاردکترعلیرضا حیدرنیا88630028-29
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست مرکزآموزش زبان فارسیدکتر سعید بزرگ بیگدلی88630232
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پردیس دانشگاهدکترمسعود قدسیان88976927
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پژوهشکده فناوری اطلاعاتدکترسیدکمال چهارسوقی۸۲۸۸۳۹۵۰
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده عمران ومحیط زیستدکترمحمود صفار زاده۸۲۸۸۴۹۱۴
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰