دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست مرکزمطالعات حقوقیدکترمرتضی شهبازی نیا82883650
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پژوهشکده اقتصاددکترعباس عصاری آرانی82883903
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزتحقیقات مدیریت ونگهداری روسازیدکترابوالفضل حسنی82883985
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردکترحمیدرضا مومنی82883992
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پژوهشکده مهندسی آبدکترعلی اکبرصالحی نیشابوری82883998-4342
دانشگاه تربیت مدرسرئیس واحد بین المللدکترسیدعباس شجاع الساداتی82884232
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم هادکترمحمد اقدسی82884393
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم زیستیدکترخسرو خواجه82884407-4440
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مدیریت و اقتصاددکترسیدحمید خداداد حسینی82884673
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزمطالعات مدیریتدکترشعبان الهی82884673
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰