دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست مرکزآموزش زبان فارسیدکتر سعید بزرگ بیگدلی88630232
دانشگاه تربیت مدرسمعاون پژوهشی و فناوریدکتر یعقوب فتح‌الهی ننه کران82882009
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزتحقیقات مدیریت ونگهداری روسازیدکترابوالفضل حسنی82883985
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزمطالعات مدیریت و توسعه فناوردکتراسداله کردنائیج22291235
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مواد و معدندکترامیر عبداله زاده82883522
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شبکه های قدرتدکترحسین سیفی۸۸۰۰۴۵۵۶
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزملی مطالعات برنامه ریزی شبکهدکترحسین سیفی82220121
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی عمران و محیط زیستدکترحمزه شکیب82884914
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزکارآفرینیدکترحمید خداداد حسینی82883620-4621
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردکترحمیدرضا مومنی82883992
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰