دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزفرهنگ و اندیشه دینیدکترعلی حاجی خانی88011001
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزمطالعات مدیریتدکترشعبان الهی82884673
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزمطالعات مدیریت و توسعه فناوردکتراسداله کردنائیج22291235
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شبکه های قدرتدکترحسین سیفی۸۸۰۰۴۵۵۶
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزملی مطالعات برنامه ریزی شبکهدکترحسین سیفی82220121
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزکارآفرینیدکترحمید خداداد حسینی82883620-4621
دانشگاه تربیت مدرسرئیس واحد بین المللدکترسیدعباس شجاع الساداتی82884232
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پردیس دانشگاهدکترمسعود قدسیان88976927
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پژوهشکده اقتصاددکترعباس عصاری آرانی82883903
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پژوهشکده فناوری اطلاعاتدکترسیدکمال چهارسوقی۸۲۸۸۳۹۵۰
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰