دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی شیمیدکترمهدی رازقی کاشانی82883517
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم هادکترمحمد اقدسی82884393
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی عمران و محیط زیستدکترحمزه شکیب82884914
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی مکانیکدکترکیومرث مظاهری بادی82884909
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مواد و معدندکترامیر عبداله زاده82883522
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده هنردکترعلی اکبر تقوائی۸۸۰۰۸۰۹۰
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده کشاورزیدکتررسول واعظ ترشیزی44580500-48290
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزتحقیقات مدیریت ونگهداری روسازیدکترابوالفضل حسنی82883985
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزتحقیقات وتوسعه زیست فناوریدکترمجید صادقی زاده۸۸۰۱۱۰۰۱
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزتحقیقات چابهاردکترعلیرضا حیدرنیا88630028-29
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰