دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزملی مطالعات برنامه ریزی شبکهدکترحسین سیفی82220121
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست مرکزمطالعات حقوقیدکترمرتضی شهبازی نیا82883650
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزمطالعات مدیریت و توسعه فناوردکتراسداله کردنائیج22291235
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزفرهنگ و اندیشه دینیدکترعلی حاجی خانی88011001
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزمطالعات مدیریتدکترشعبان الهی82884673
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزتحقیقات وتوسعه زیست فناوریدکترمجید صادقی زاده۸۸۰۱۱۰۰۱
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزتحقیقات چابهاردکترعلیرضا حیدرنیا88630028-29
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزتحقیقات مدیریت ونگهداری روسازیدکترابوالفضل حسنی82883985
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پژوهشکده اقتصاددکترعباس عصاری آرانی82883903
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پژوهشکده فناوری اطلاعاتدکترسیدکمال چهارسوقی۸۲۸۸۳۹۵۰
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰