دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزتحقیقات وتوسعه زیست فناوریدکترمجید صادقی زاده۸۸۰۱۱۰۰۱
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده هنردکترعلی اکبر تقوائی۸۸۰۰۸۰۹۰
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شبکه های قدرتدکترحسین سیفی۸۸۰۰۴۵۵۶
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده عمران ومحیط زیستدکترمحمود صفار زاده۸۲۸۸۴۹۱۴
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پژوهشکده فناوری اطلاعاتدکترسیدکمال چهارسوقی۸۲۸۸۳۹۵۰
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پردیس دانشگاهدکترمسعود قدسیان88976927
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست مرکزآموزش زبان فارسیدکتر سعید بزرگ بیگدلی88630232
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزتحقیقات چابهاردکترعلیرضا حیدرنیا88630028-29
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزفرهنگ و اندیشه دینیدکترعلی حاجی خانی88011001
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی عمران و محیط زیستدکترحمزه شکیب82884914
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰