دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسمدیرروابط عمومیمحمدحسن نصرتیی82883188-3108
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی مکانیکدکترکیومرث مظاهری بادی82884909
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم پایهدکترنادر علی زاده مطلق عراقی82883460
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی شیمیدکترمهدی رازقی کاشانی82883517
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم پزشکیدکترمنصوره موحدین82883590
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پردیس دانشگاهدکترمسعود قدسیان88976927
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده حقوقدکترمرتضی شهبازی نیا82883650
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست مرکزمطالعات حقوقیدکترمرتضی شهبازی نیا82883650
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده عمران ومحیط زیستدکترمحمود صفار زاده۸۲۸۸۴۹۱۴
دانشگاه تربیت مدرسمعاون آموزشیدکترمحمدرضا کلباسی82883145-4180
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰