دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست پارک علم وفناوریدکترفتح اله امی66919151
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پردیس دانشگاهدکترمسعود قدسیان88976927
دانشگاه تربیت مدرسرئیس واحد بین المللدکترسیدعباس شجاع الساداتی82884232
نمایش ۴۱ تا ۴۳ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰