دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم هادکترمحمد اقدسی82884393
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مدیریت و اقتصاددکترسیدحمید خداداد حسینی82884673
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده هنردکترعلی اکبر تقوائی۸۸۰۰۸۰۹۰
دانشگاه تربیت مدرسرییس دانشکده علوم ریاضیدکترسیدمسعود امینی82884716-3493
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم پزشکیدکترمنصوره موحدین82883590
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم پایهدکترنادر علی زاده مطلق عراقی82883460
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده کشاورزیدکتررسول واعظ ترشیزی44580500-48290
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده عمران ومحیط زیستدکترمحمود صفار زاده۸۲۸۸۴۹۱۴
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مواد و معدندکترامیر عبداله زاده82883522
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست دانشکده فناوری های برتردکترسامان حسینخانی82883197
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰