دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییرئیس دانشگاهدکترحمیدرضا عظمتی۲۲۹۷۰۰۳۰
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمعاون اداری و مالیدکترایوب اسماعیل پور۲۲۹۷۰۰۲۳
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترعلی پورکمالی انارکی۲۲۹۷۰۰۲۷
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمعاون دانشجوییدکترنجف طهماسبی پور۲۲۹۷۰۰۰۸
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمعاون فرهنگی و اجتماعیدکتر روشن احمدی2297000
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمعاون پژوهش و فناوریدکترمحمد شمس اسفندآبادی۲۲۹۷۰۰۰۳
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییرئیس دانشکده مهندسی مکانیکدکترجواد کدخداپور۲۲۹۷۰۰۵۲
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییرئیس دانشکده مهندسی برقدکتررضا قندهاری۲۲۹۷۰۰۰۶
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییرئیس دانشکده مهندسی عمراندکترسعید غفارپور جهرمی22970021
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییرئیس دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیدکتر سیدجمال الدین مهدی نژاد۲۲۹۷۰۱۲۳
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.