دانشگاه تربت حیدریه

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربت حیدریهرئیس دانشگاهدکترمحمدحسن فتحی نسری051-52299602-4
دانشگاه تربت حیدریهمعاون آموزشی وپژوهشیدکترعلیرضا صالحان51240 داخلی 115
دانشگاه تربت حیدریهمعاون دانشجویی و فرهنگیدکترحسن فیضی51240 داخلی 116
دانشگاه تربت حیدریهمعاون اداری و مالیدکترمحمد گل محمدی51240 داخلی 103
دانشگاه تربت حیدریهرئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و اموربین المللدکترحامد کاوه51240 داخلی 191
دانشگاه تربت حیدریهرئیس پژوهشکده زعفراندکترمحمدحسن فتحی نسری51240 داخلی 104
دانشگاه تربت حیدریه
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.