دانشگاه تربت حیدریه

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه تربت حیدریهرئیس دانشگاهدکترمحمدحسن فتحی نسری۰۵۱-۵۲۲۹۹۶۰۲-۴
دانشگاه تربت حیدریهمعاون آموزشی وپژوهشیمهندس مسعود علی پناه۵۲۲۹۹۶۰۲-۴- داخلی ۱۳۰
دانشگاه تربت حیدریهمعاون دانشجویی و فرهنگیدکترجلیل فرزادمهر۵۲۲۹۹۶۰۲-۴- داخلی ۱۴۰
دانشگاه تربت حیدریهمدیردفترریاست روابط عمومیمحمد قدوسی۵۲۲۹۹۶۰۲-۴- داخلی ۱۴۹
دانشگاه تربت حیدریهرئیس پژوهشکده زعفراندکتراحمد احمدیان۵۲۲۹۹۶۰۲-۴ داخلی ۱۴۵