دانشگاه تربت حیدریه

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربت حیدریهسرپرست دانشگاهدکتر عباس خاشعی سیوکی051-52299602-4-
دانشگاه تربت حیدریهمعاون آموزشی وپژوهشیدکترعلیرضا صالحان51240 داخلی 115
دانشگاه تربت حیدریهمعاون دانشجویی و فرهنگیدکتر احسان عظیمی راد51240 داخلی 116-
دانشگاه تربت حیدریهمعاون اداری و مالیدکترمحمد گل محمدی51240 داخلی 103
دانشگاه تربت حیدریهرئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و اموربین المللدکترحامد کاوه51240 داخلی 191
دانشگاه تربت حیدریهرئیس پژوهشکده زعفراندکتر حسن فیضی51240 داخلی 192-
دانشگاه تربت حیدریه
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۴۰۰